Hållbarhetsrapport

Umeå Release Finans AB är ett finansiellt institut med verksamhet i Sverige. Vår affärsidé lyder:

”Vid investeringar är vi den finansiella länken mellan köpare och säljare. Vår passion, effektivitet och oöverträffade servicenivå gör oss till Sveriges bästa finanspartner.”

Vi är främst verksamma inom hyres- och leasingfinansiering vid anskaffning av lös egendom mellan näringsidkare i Sverige. Vi ingår samarbeten med leverantörer och återförsäljare av sådan utrustning i Sverige och dessa erbjuder i sin tur våra finansiella tjänster till sina kunder i samband med deras försäljning. Vid ingåendet av en finansiell transaktion förvärvar vi den aktuella egendomen av leverantören och upplåter nyttjandet av denna till kunden via en hyres- eller leasingfinansiering.

I och med att vi bedriver vår verksamhet endast i Sverige utgörs våra leverantörer och kunder endast av svenska juridiska personer. Vi köper alltså all egendom från svenska bolag och finansierar denna i sin tur till svenska bolag. Alla parter i vår finansiella transaktion lyder således under svensk lag och svenska förhållanden.

I vår verksamhet är den främsta risken för vår personal deras hälsa samt på olika sätt kränkande behandling. För att motverka dessa risker har vi en arbetsmiljöpolicy, en personalhandbok respektive en trygghetspolicy som utgör fundamenten i vår strävan att erbjuda våra medarbetare en trygg och trivsam arbetsplats. Dessa policys reglerar och gör transparent vad våra medarbetare kan förvänta sig av företaget samt hur medarbetare ska förhålla sig gentemot varandra inom områden som jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. För att främja personalens fysiska hälsa erbjuder företaget samtliga anställda friskvårdsbidrag samt att vi ständigt arbetar för att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom lokaler anpassade för ändamålet, arbetsplatser med höj- och sänkbara skrivbord och andra tekniska hjälpmedel där dessa behövs, en behaglig ljudmiljö samt flexibla arbetstider när arbetsuppgifterna möjliggör detta. Företaget har inte utfört någon kvantitativ utvärdering av resultatet av införandet av dessa policys eftersom det gjordes i samband med företagets grundande.

I och med att vår verksamhet uteslutande är baserad i Sverige och våra leverantörer och kunder är svenska bolag anser vi att vår verksamhet innebär en minimal risk för bidragande till brott mot mänskliga rättigheter. Vi har därför ingen specifik policy inom detta område.

Sverige är rankad 5 av 180 länder i Transparency Internationals Corruption Perceptions Index 2022 och har alltså en internationellt sett låg risk för korruption. Vi har inte någon hantering av kontanter i vår verksamhet utan samtliga betalningar, in- och utgående, sker via det svenska girosystemet och banksystemet. Vi följer även den på vår verksamhet tillämpliga lagstiftningen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Mot bakgrund av detta ser vi en liten risk i att vår verksamhet skulle bidra till extern korruption. Våra åtgärder för att motverka intern korruption består i att alla våra medarbetare kompenseras marknadsmässigt utifrån arbetsuppgifter, kompetens och erfarenhet samt att vi tillämpar en intern attestpolicy som innebär differentierade ansvarsområden under en transaktion, det vill säga en enskild person kan inte fatta samtliga beslut som berör en transaktion utan ett flertal är inblandade för att slutföra transaktionen.

Vi är ett till antalet anställda litet företag med strax under 40 anställda verksamt inom tjänstesektorn. Vi anser därför att vi inom områden som energianvändning, vattenanvändning, koldioxidutsläpp samt användning av mark har en relativt liten åverkan och utgör en liten risk för miljön.

Företaget har inte implementerat några centrala resultatindikatorer för dessa områden.

Senast uppdaterad: mars 2023